Skogsfinsk bibliografi

Det skogsfinska bibliografiprojektet

Den skogsfinska bibliografin var under flera år på avvägar (se fliken Historik) och kunde inte nås via Internet. Efter flera år återfanns dock filerna. Emellertid visade det sig att moderna webservrar inte klarade av bibliografins gamla kodformat och hela strukturen måste därför göras om. En period lades då hela bibliografin på en fysisk dator med länk mot FINNSAM:s hemsida i väntan på att hitta en ny värd för bibliografin.

Eftersom projektet skulle kosta mer än vad en möjlig värd kunde tänka sig att finansiera insåg vi att det bästa vore att FINNSAM själva höll i ett skogsfinskt bibliografiprojekt. Vi drog igång med målsättningen att samla en större grupp bidragsgivare för att kunna finansiera omprogrammering av grundstrukturen, ny hemsidesdesign samt inte minst korrekturläsning och komplettering av bibliografins databas med de sista tio årens poster.

Vi kontaktade läns- och regionbiblioteken i Västernorrland, Örebro, Dalarna, Gävleborg, Jämtland-Härjedalen, Västerbotten och Värmland och fick god respons och stöttning. Med läns- och regionbibliotekens support fick vi sedan bidrag från alla landsting, regioner eller län som har finnbosättningar inom sina gränser i Sverige. Även Hedmark Fylkeskommune på norska sidan lämnade bidrag. En helt fantastisk uppslutning! Såväl aktiv support från biblioteken som de ekonomiska bidragen har varit helt avgörande för vår möjlighet att genomföra projektet.

Med detta i ryggen fick vi bidrag från Kulturrådet och vi hade sedan tidigare även fått stöd från Kungl. Patriotiska Sällskapet.

Första steget blev att omprogrammera grundstrukturen i bibliografin samt få till stånd en ny hemsida. Detta uppdrag lämnades till företaget Novix Productions.

FINNSAM:s expert på finnskogslitteratur, Maths Östberg på Finnskogsmuseet, fick sedan uppdraget att korrekturläsa och uppdatera posterna. I skrivande stund när bibliografin återigen läggs ut på Internet uppgår databasen till drygt 15.000 poster och målsättningen är att den ska uppdateras kontinuerligt, som en etapp 2, där vi även ska lägga till länkar.

Bo Hansson och Mary Tangen har ansvarat för ett delprojekt med syftet att skriva in norska ämnesord med norsk stavning för de 2.261 norska posterna som idag ligger i databasen.

Ett särskilt tack riktas till Niklas Bäckström som varit till ovärderlig hjälp med tekniken, inte minst i projektstarten.

Falun februari 2019
Maud Wedin
Ordförande i FINNSAM
Projektledare för det skogsfinska bibliografiprojektet