Skogsfinsk bibliografi

Presentation av den skogsfinska bibliografin

Den skogsfinska bibliografin innehåller poster med tryckt litteratur inkl tidskriftsartiklar samt även en hel del artiklar ur dagstidningar. Bibliografin ämnesindelar större verk, så att kapitel ur böcker som behandlar till exempel svedjebruk, ortnamn eller byggnadsskick registreras på respektive ämne och hänvisning sker till de exakta sidorna, i en särskild kommentardel.

Geografiskt och tidsmässigt har allt som skrivits om platser som koloniserats av skogsfinnar tagits med, således även skrifter om dagsläget i dessa gamla finnbyar.

Viktiga verk för förståelse av finnkulturens kontext har medtagits även om de inte som huvudämne behandlar skogsfinnarna.

Detta material har uteslutits och finns inte med i bibliografin:
- Handskrifter
- Inspelningar
- Foton
- Noveller
- Dikter
- Recensioner
- Osignerade dagstidningsartiklar
- Mindre viktiga publikationer om personer som omskrivits i större omfattning i andra sammanhang (t.ex Dan Andersson)

 

Bibliografin

Posterna har uppställts efter ett något modifierat SAB-system, det vill säga det klassifikationssystem som används på svenska bibliotek. Dock är inte hela SAB-systemet använt, utan bara de signum som varit nödvändiga för att täcka in de skrifter som inryms i bibliografin - som ändå täcker in alla aspekter av den skogsfinska kulturen. (Se nedan - Ämnesrubriker och Geografisk uppdelning)

Vid den geografiska indelningen används landskap och socknar. Sockenindelningen är den som gällde in på 1900-talet och inte den äldre med större socknar.

De poster som klassats på signum N (geografi) har inte specifikt handlat om något visst ämne och därför hamnat på det geografiska område som behandlas. Naturligtvis finns många exempel på ämnesinriktad litteratur från vissa områden, till exempel ortnamn i Dalarna, svedjebruk i Värmland, släkter i Trysil etc. De posterna är också sökbara geografiskt, genom att det för varje post är inlagt ett fält med sökord. Sökorden kan vara många, men det vanliga är 5-6 stycken.

Exempelvis: Ämne - landskap - socken - by, enl. följande - Byggnadsskick - Rökstugor - Värmland - Nyskoga socken - Abbortjärnsberg eller Trolldom - Norge - Hedmark - Grue.

Det bör uppmärksammas att artiklar ur dagstidningar markeras med T i signumrutan.

Ämnesrubriker och Geografisk uppdelning (PDF)